UBYTOVACÍ ŘÁD PRIVÁTNÍHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

„Hájovna Bukovec“  Bukovec č. 7, Dubá

Vážení hosté,

vítáme Vás v Hájovně Bukovec. Jsme rádi, že jste si vybrali právě náš penzion a chceme udělat vše pro to, abyste byli po dobu pobytu u nás co nejvíce spokojeni.

Předpokladem klidného pobytu a potřebného zotavení je především dodržování základních pravidel společenského soužití, zachování klidu, pořádku a čistoty v prostorách společně užívaných i v jednotlivých apartmánech a ve vzájemném respektování ubytovaných.

Z těchto důvodů prosím věnujte nyní několik minut četbě následujících řádků. A po dobu Vašeho pobytu o dodržujte popsaná pravidla.

Příjemný pobyt přejí majitelé objektu Ivana a Vladimír Ondrouškovi

Článek 1

Ubytovací zařízení provozuje a spravuje firma TEON TRAVEL, s.r.o. se sídlem Hoření Vinice 99, 277 41 Kly, IČO: 27601960, tel.: +420 602 363 488

Článek 2

Příjezd do Hájovny Bukovec je v dohodnutý den a předpokládanou hodinu podle potvrzené objednávky. Změny oproti plánovaným termínům prosíme hlaste předem majitelům ubytovacího zařízení Vladimíru Ondrouškovi, tel. 602 363 488, popř. Ivaně Ondrouškové, tel. 603 363 488. Po příjezdu se každý host registruje u správce zařízení. Správce nebo jeho zástupce seznámí hosta s apartmánem, ve kterém je ubytován i s prostorami pro společné využití hosty, požádá hosta o údaje k zapsání do ubytovací knihy a předá mu jednu sadu klíčů. Aby se předešlo nedorozumění, doporučujeme hostům provést kontrolu inventáře podle inventurního seznamu, který je založen v informační složce na každém pokoji. Případné rozdíly nahlaste správci neprodleně. Za zařízení a vybavení dle inventárního seznamu plně odpovídá host a před odjezdem je povinen jej předat správci ve stavu v jakém jej převzal.

Při každém odchodu z objektu hosté zamknou svůj apartmán i vchodové dveře a klíče nosí s sebou, v případě ztráty klíčů uhradí paušální částku za nové klíče a zámky ve výši 1.200 Kč. Při každém příchodu do budovy prosíme hosty o přezouvání do domácí obuvi již v chodbě.
Z požárních důvodů je kouření v celém objektu přísně zakázáno! Prosíme naléhavě o dodržování tohoto zákazu.

Poslední den pobytu předpokládáme opuštění apartmánů dopoledne do 10:00 hodin. Individuální požadavky na pozdější odjezd dohodněte se správcem. Jejich splnění závisí na termínu příjezdu dalších hostů. Před odchodem z pronajatého apartmánu proveďte hrubý úklid apartmánu, tzn. sejmutí povlečení a ustlání postelí, shromáždění odpadků do koše, založení použitého nádobí do myčky, vrácení přemístěného inventáře na původní místo a uzavření oken. Při ukončení pobytu předá host pronajaté prostory správci nebo jeho zástupci a nahlásí poškození zařízení nebo ztrátu vybavení a dohodne případnou úhradu škody.

Článek 3

Bez souhlasu správce nebo jeho zástupce nelze přemisťován inventář, jehož rozmístění odpovídá inventárnímu seznamu. Je zakázáno vynášet vybavení apartmánů do venkovních prostor. Tento zákaz se týká i talířů při grilování. Prosím požádejte správce o plastové talíře, Výjimku v jednotlivých případech může udělit správce.

Obracíme se na každého hosta se žádostí o ochranu zařízení a vybavení Hájovny Bukovec před poškozením, udržování čistoty a pořádku jak v pronajatém apartmánu, tak i v bezprostředním okolí objektu.

Každé poškození objektu a jeho inventáře nebo jiné závady oznámí host správci nebo jeho zástupci. V případě, že poškodí nebo rozbije drobné vybavení, požádá správce o doplnění a vzniklou škodu uhradí.
Za škody způsobené dětmi nebo nezletilými odpovídají jejich rodiče, případně jiné osoby za ně zodpovědné.

Článek 4

Při pobytu v rekreační zařízení má host právo používat:

 1. Apartmán a jeho vybavení za předpokladu, že zabezpečí, že použité spotřebiče bude užívat v souladu s návodem a vybavení bude po použití řádně vypnuto,
 2. Společenskou místnost s televizí za předpokladu, že bude brát ohled na ostatní hosty, kteří mají stejné právo na její využívání
 3. Kryté parkovací stání; správce má právo určit hostům parkovací místa; v těchto prostorách je možné ukládat i další venkovní předměty, např. hračky, sáně, tříkolky apod.
 4. Zabezpečenou úschovnu kol případně úschovu dalšího cenného vybavení; v případě zájmu o využití úschovy požádat správce o zapůjčení klíče a zamykat vždy úschovnu při jejím opuštění
 5. Zatravněnou plochu nad garážovým stáním určenou pro míčové hry
 6. Venkovní posezení s grilovacím stolem; o bezplatné zapůjčení grilu a grilovacího nářadí požádat správce a před vrácením jej řádně vyčistit – viz pozn. 1)
 7. Dětské hřiště – viz pozn. 2)
 8. Venkovní bazén – viz pozn. 3)
 9. Otevřené ohniště – z důvodu nebezpečí požáru je použití možné výhradně se souhlasem správce!

Pozn. 1)  Hosté mají možnost zakoupit u správce potřebné pomůcky pro grilování (např. dřevěné uhlí, tácky, apod.)

Pozn. 2)  Zařízení dětského hřiště mohou děti používat výhradně pod dozorem dospělé osoby

Pozn. 3) Venkovní bazén

 • Použití venkovního bazénu je možné pouze po oznámení správci (zabezpečení EZS) a výhradně za denního světla
 • Před vstupem do bazénu je nutné se vždy osprchovat
 • Děti mohou bazén využívat pouze pod dozorem dospělé osoby
 • V bazénu a jeho těsném okolí je zakázáno používat skleněné a porcelánové předměty (skleněné lahve, skleničky, porcelánové talířky apod. – nebezpečí rozbití a následného zranění)
 • V bazénu se nesmí používat ostré předměty (nebezpečí poškození fólie)
 • Žádáme hosty, aby u bazénu nepoužívali koupelnové osušky. Je možné si u správce za poplatek zapůjčit plážové ručníky

Článek 5

V době od 22.00 do 07.00 je třeba v objektu zachovat noční klid. Výjimky může povolit správce za předpokladu souhlasu ostatních hostů.

Článek 6

Parkovat na prostranství v blízkosti objektu lze v krytém stání (parkování pro tři auta). Další parkovací místa jsou na volné ploše za garážovým stání popř. na dvoře. Určení místa pro parkování je v kompetenci správce. Veškeré parkování v objektu je na vlastní nebezpečí! Správce ani pronajímatel nebo jeho zástupci neodpovídají za škody na parkujících vozech a jejich příslušenství.

Článek 7

Objekt byl řádně zkolaudován a jeho realizace proběhla dle platných ČSN. Veškeré škody vzniklé hostům, jejich návštěvám, na zdraví nebo majetku nese host popřípadě jeho návštěva.

Hosté jsou povinni ohlásit návštěvu cizích osob. Očekávanou návštěvu ohlásí správci předem, neočekávanou bezprostředně po příjezdu.

Rodiče zodpovídají za své děti a to jak z důvodu možnosti úrazu, tak i škody na objektu nebo jeho zařízení. Veškeré škody vzniklé na objektu rekreačního zařízení a jeho inventáři nese v plné výši host, který tuto škodu způsobil.

Závažné porušení tohoto ubytovacího řádu může mít za následek vyloučení z pobytu bez nároku na vrácení zbývající částky za ubytování.

Provozovatel objektu se řídí předpisy platnými pro GDPR. Osobní údaje hostů jsou řádně zabezpečeny a využívány výhradně pro úkony které souvisejí s rezervací, úhradou a registrací hostů v souladu s obecně platnými předpisy.

Objekt je pro mimosezónní ochranu střežen kamerovým systém, který je v době pobytu hostů vypnut.

Host nebo jeho návštěva vstupem do objektu souhlasí s podmínkami tohoto ubytovacího řádu včetně práv, povinností a nároků všech stran z něho vyplývajících.

Článek 8

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. srpna  2023

Za firmu TEON TRAVEL, s.r.o.

Ing. Vladimír Ondroušek, jednatel