UBYTOVACÍ ŘÁD PRIVÁTNÍHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

„Hájovna Bukovec“  Bukovec č. 7, Dubá

Vážení hosté,

vítáme Vás v Hájovně Bukovec. Jsme rádi, že jste si vybrali právě náš penzion a chceme udělat vše pro to, abyste byli po dobu pobytu u nás co nejvíce spokojeni.

Předpokladem klidného pobytu a potřebného zotavení je především dodržování základních pravidel společenského soužití, zachování klidu, pořádku a čistoty v prostorách společně užívaných i v jednotlivých apartmánech a ve vzájemném respektování ubytovaných.

Z těchto důvodů prosím věnujte nyní několik minut četbě následujících řádků. A po dobu Vašeho pobytu o dodržujte popsaná pravidla.

Příjemný pobyt přejí majitelé objektu Ivana a Vladimír Ondrouškovi

Článek 1

Ubytovací zařízení provozuje a spravuje firma TEON TRAVEL, s.r.o. se sídlem Hoření Vinice 99, 277 41 Kly, IČO: 27601960, tel.: +420 602 363 488

Článek 2

Příjezd do Hájovny Bukovec je v dohodnutý den a předpokládanou hodinu podle potvrzené objednávky. Změny oproti plánovaným termínům prosíme hlaste předem majiteli ubytovacího zařízení Ivance Ondrouškové tel.: 603 803 288. Po příjezdu se každý host registruje u správce zařízení. Správce nebo jeho zástupce seznámí hosta s apartmánem, ve kterém je ubytován i s prostorami pro společné využití hosty, požádá hosta o údaje k zapsání do ubytovací knihy a předá mu jednu sadu klíčů. Aby se předešlo nedorozumění, doporučujeme hostům provést kontrolu inventáře podle inventurního seznamu, který je založen v informační složce na každém pokoji. Případné rozdíly nahlaste správci neprodleně. Za zařízení a vybavení dle inventárního seznamu plně odpovídá host a před odjezdem je povinen jej předat správci ve stavu v jakém jej převzal.

Při každém odchodu z objektu hosté zamknou svůj apartmán i vchodové dveře a klíče nosí s sebou, v případě ztráty klíčů uhradí paušální částku za nové klíče a zámky ve výši 1.200 Kč. Při každém příchodu do budovy prosíme hosty o přezouvání do domácí obuvi již v chodbě.
Z požárních důvodů je kouření v celém objektu přísně zakázáno! Prosíme naléhavě o dodržování tohoto zákazu.

Poslední den pobytu předpokládáme opuštění apartmánů dopoledne do 10:00 hodin. Individuální požadavky na pozdější odjezd dohodněte se správcem. Jejich splnění závisí na termínu příjezdu dalších hostů. Před odchodem z pronajatého apartmánu proveďte hrubý úklid apartmánu, tzn. sejmutí povlečení a ustlání postelí, shromáždění odpadků do koše, založení použitého nádobí do myčky, vrácení přemístěného inventáře na původní místo a uzavření oken. Při ukončení pobytu předá host pronajaté prostory správci nebo jeho zástupci a nahlásí poškození zařízení nebo ztrátu vybavení a dohodne případnou úhradu škody.

Článek 3

Bez souhlasu správce nebo jeho zástupce nelze přemisťován inventář, jehož rozmístění odpovídá inventárnímu seznamu. Je zakázáno vynášet vybavení apartmánů do venkovních prostor. Tento zákaz se týká i talířů při grilování. Prosím požádejte správce o plastové talíře, Výjimku v jednotlivých případech může udělit správce.

Obracíme se na každého hosta se žádostí o ochranu zařízení a vybavení Hájovny Bukovec před poškozením, udržování čistoty a pořádku jak v pronajatém apartmánu, tak i v bezprostředním okolí objektu.

Každé poškození objektu a jeho inventáře nebo jiné závady oznámí host správci nebo jeho zástupci. V případě, že poškodí nebo rozbije drobné vybavení, požádá správce o doplnění a vzniklou škodu uhradí.
Za škody způsobené dětmi nebo nezletilými odpovídají jejich rodiče, případně jiné osoby za ně zodpovědné.

Článek 4

Při pobytu v rekreační zařízení má host právo používat:

 1. Apartmán a jeho vybavení za předpokladu, že zabezpečí, že použité spotřebiče bude užívat v souladu s návodem a vybavení bude po použití řádně vypnuto,
 2. Společenskou místnost s televizí za předpokladu, že bude brát ohled na ostatní hosty, kteří mají stejné právo na její využívání
 3. Kryté parkovací stání; správce má právo určit hostům parkovací místa; v těchto prostorách je možné ukládat i další venkovní předměty, např. hračky, sáně, tříkolky apod.
 4. Zabezpečenou úschovnu kol případně úschovu dalšího cenného vybavení; v případě zájmu o využití úschovy požádat správce o zapůjčení klíče a zamykat vždy úschovnu při jejím opuštění
 5. Zatravněnou plochu nad garážovým stáním určenou pro míčové hry
 6. Venkovní posezení s grilovacím stolem; o bezplatné zapůjčení grilu a grilovacího nářadí požádat správce a před vrácením jej řádně vyčistit – viz pozn. 1)
 7. Dětské hřiště – viz pozn. 2)
 8. Venkovní bazén – viz pozn. 3)
 9. Otevřené ohniště – z důvodu nebezpečí požáru je použití možné výhradně se souhlasem správce!

Pozn. 1)  Hosté mají možnost zakoupit u správce potřebné pomůcky pro grilování (např. dřevěné uhlí, tácky, apod.)

Pozn. 2)  Zařízení dětského hřiště mohou děti používat výhradně pod dozorem dospělé osoby

Pozn. 3) Venkovní bazén

 • Použití venkovního bazénu je možné pouze po oznámení správci (zabezpečení EZS) a výhradně za denního světla
 • Před vstupem do bazénu je nutné se vždy osprchovat
 • Děti mohou bazén využívat pouze pod dozorem dospělé osoby
 • V bazénu a jeho těsném okolí je zakázáno používat skleněné a porcelánové předměty (skleněné lahve, skleničky, porcelánové talířky apod. – nebezpečí rozbití a následného zranění)
 • V bazénu se nesmí používat ostré předměty (nebezpečí poškození fólie)
 • Žádáme hosty, aby u bazénu nepoužívali koupelnové osušky. Je možné si u správce za poplatek zapůjčit plážové ručníky
 • Venkovní bazén je součástí cizího objektu a jeho využití může být přechodně omezeno podle pokynů majitele. Případné omezení sdělí hostům správce – prosíme o respektování jeho pokynů

Článek 5

V době od 22.00 do 07.00 je třeba v objektu zachovat noční klid. Výjimky může povolit správce za předpokladu souhlasu ostatních hostů.

Článek 6

Parkovat na prostranství v blízkosti objektu lze jen v krytém stání a pouze na vlastní nebezpečí. Správce ani pronajímatel nebo jeho zástupci neodpovídají za škody na parkujících vozech a jejich příslušenství.

Článek 7

Objekt byl řádně zkolaudován a jeho realizace proběhla dle platných ČSN. Veškeré škody vzniklé hostům, jejich návštěvám, na zdraví nebo majetku nese host popřípadě jeho návštěva.

Rodiče zodpovídají za své děti a to jak z důvodu možnosti úrazu, tak i škody na objektu nebo jeho zařízení. Veškeré škody vzniklé na objektu rekreačního zařízení a jeho inventáři nese v plné výši host, který tuto škodu způsobil.

Závažné porušení tohoto ubytovacího řádu může mít za následek vyloučení z pobytu bez nároku na vrácení zbývající částky za ubytování.

Provozovatel objektu se řídí předpisy platnými pro GDPR. Osobní údaje hostů jsou řádně zabezpečeny a využívány výhradně pro úkony které souvisejí s rezervací, úhradou a registrací hostů v souladu s obecně platnými předpisy.

Host nebo jeho návštěva vstupem do objektu souhlasí s podmínkami tohoto ubytovacího řádu včetně práv, povinností a nároků všech stran z něho vyplývajících.

Článek 8

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. června  2018

Za firmu TEON TRAVEL, s.r.o.

Ing. Vladimír Ondroušek, jednatel