Informace o zpracování osobních údajů

Hájovna Bukovec,
TEON TRAVEL s.r.o., IČ 27601960
(v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 

Poskytnutí osobních údajů

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících
osobních údajů ubytovaných osob:
1) jméno a příjmení, u cizinců státní občanství
2) adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
3) číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza
4) datum narození
5) telefonní číslo
6) e-mailová adresa
Údaje 1) až 4) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích
v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4) .. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě
evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa
trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo
cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. …, případně u cizinců podle
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších
úprav.

– tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele
Údaje 4) až 5) – telefonní číslo a e-mailová adresa jsou nezbytné pro komunikaci s klienty
(komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)

– tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby
Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv
marketingové nabídky apod.

Zpracování osobních údajů

a) Uložení

– údaje jméno a příjmení, datum narození, adresy a telefon jsou uloženy v databázi pro
možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb
– údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány
pouze v elektronické podobě se zabezpečeným uložením

b) Doba archivace

– údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se
splněním zákonné povinnosti dle
zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu
s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším
osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní
poplatky a cizinecké policii z důvodu povinné registrace cizinců.

22.4.2018
Ing.Vladimír Ondroušek, jednatel společnosti TEON TRAVEL s.r.o.